22. jaanuaril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Valga Linnavalitsusele (Valgamaal Greete motellis), lektorid Tiina Alekõrs ja Kristi Kuningas

Teemad:

Keeleallikate tutvustus (sh uus ÕS), loetelu kirjutamine. Ametikirja koostamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine, perekonnanimede käänamine), lühendid. Arvude kirjutamine, algustäheortograafia.

 ***

19. märtsil 2015

Kontsentreeritud kirjutamine

Eesti Rahvusarhiivis (Tartus), lektor Tiit Hennoste

***

26.  ja 27. märtsil 2015

Laitmatu ametikirja koostamine

Saaremaa valdade sekretäridele-kantseleiametnikele ja maakonna raamatukoguhoidjatele (Kuressaares), lektor Helika Mäekivi

Teemad: Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte? Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite? Milline on hea automaatvastus? Kuidas moodustada lühendeid ja neid tekstis kasutada? Kuidas kirjutada tekstis numbreid?

 

***

7. aprillil 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

 Võrumaa omavalitsuste töötajatele (Võrus), lektor Kristel Ress

Teemad: Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte? Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite? Milline on hea automaatvastus? Kuidas moodustada lühendeid ja neid tekstis kasutada? Kuidas kirjutada tekstis telefoninumbreid, summasid, kellaaegu jmt? Tähelepanekuid Võrumaa omavalitsuste haldustekstidest.

 

***

15. aprillil 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Võrumaa omavalitsuste töötajatele (Võrus), lektor Kristel Ress

Teemad: Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte? Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Millele tugineda ametikirja koostamisel? Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite? Milline on hea automaatvastus? Kasulikke keeleabiallikaid. Kuidas moodustada lühendeid ja neid tekstis kasutada? Kuidas kirjutada tekstis telefoninumbreid, summasid, kellaaegu jmt?

 

***

15. aprillil 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Ajakirjanikele (EAL) Tallinnas, lektorid Peeter Päll ja Argo Mund

Teemad: Uued sõnad. Emakeele Seltsi keeletoimkonna uued otsused. Kriitilist õigekirjas, vormi- ja lausemoodustuses.

 

***

21. aprillil 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Põlvamaa lasteaiatöötajatele (Põlvas), lektor Tiina Alekõrs

Teemad: Ametikirja koostamine (sh ametiteksti stiil, kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressiandmete õigekiri, perekonnnanimede käänamine, lühendid). Lause heakeelsus (sh nominaalstiil, poolt-tarind, lauselühendid, moesõnad, sidendid, sõnajärg, lisandi ühildumine, lt-määrsõnad). Arvude kirjutamine.

 

***

23. aprillil 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Keskkonnaministeeriumi töötajatele (Tallinnas), lektorid Tuuli Rehemaa ja Argo Mund

Teemad: Lausestus- ja sõnastusküsimusi. Sõnavaliku probleeme ametitekstides. Õigekeelsusallikate tutvustus. Algustäheõigekiri. Lühendite ja numbrite kirjutamine. Kirjavahemärgid.

 

***

15. mail 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Põlvamaa omavalitsuste töötatajatele (Põlvas), lektor Tiina Alekõrs

Teemad: Tsitaat-, võõr- ja omasõna (sh tsitaatsõnade õigekiri, tarbetud võõrsõnad). Täheortograafia (sh veaohtlikud võõrsõnad, kaashäälikuühend, f/š õigekiri, liidepartiklid). Võõrnimede käänamine. Nimetuletised. Kirjavahemärgid. Muud õige- ja heakeelsusküsimused (tekstianalüüs).

 

***

29. mail 2015

Heas keeles haldusakt

Võru maa-, valla- ja linnavalitsuse töötajatele (Võrus), lektor Airi Männik

Teemad: Haldusakt ja selle elemendid. Millised on halduakti keelelised komistuskivid? Õigusaktile viitamine. Asutusenimetuse algustäht. perekonnanime käänamine ja aunimetuse õigekiri. Tähtaja sõnastaminbe. Kuidas parandada haldusakti loetavust? Lause liigendamine, liigsõnalisus ja nimisõnatõbi. Milliseid sõnu ja tarindeid on mõistlik vältida? Keelehooldeallikad.

 

***

16. septembril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Maksu- ja Tolliameti töötajatele, lektor Kristel Ress. Teemad: ametikeele eripära ja kirjavahetus; kasulikke keeleabiallikaid ja peamisi õigekirjareegleid; selgekeelsuse eelised ning võimalused lauses ja tekstis.

 

*** 

8. oktoobril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Keskkonnaministeeriumi töötajatele, lektor Kersti Lepajõe. Teemad: lausestus- ja sõnastusküsimusi; sõnavaliku probleeme ametitekstides; õigekeelsusallikate tutvustus; algustäheõigekiri; lühendite ja numbrite kirjutamine; kirjavahemärgid; poolt, osas, teostama jmt kasutamine.

***

8. oktoobril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine. Õigus- ja halduskeele kitsaskohad

Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajatele, lektor Helika Mäekivi. Teemad: keelesüsteem ja sõnad selles; võõrad ja omad võõrsõnad; kaassõnavead; kantseliit.

 

 ***

9. oktoobril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Väike-Maarja Vallavalitsuse töötajatele, lektor Tiina Alekõrs. Teemad: keeleallikad (sh uus ÕS); ametikirja koostamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressiandmete õigekiri, perekonnanimede käänamine, lühendid, loetelu kirjutamine); arvude kirjutamine; algustäheortograafia; sarnassõnad.

***

12. oktoobril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Keskkonnainspektsiooni töötajatele, lektor Tiina Alekõrs. Teemad: ametikirja koostamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressiandmete õigekiri, telefoninumbrid ja kooditähised, perekonnanimede käänamine, lühendid, loetelu vormistamine, asutuse- ja seadusenimetused, seaduseväljavõtted); kirjavahemärgid; arvude kirjutamine; keeleallikad.

***

12. oktoobril 2015

Kontsentreeritud kirjutamine

Eesti Rahvusarhiivi töötajatele, lektor Tiit Hennoste. Teemad: tuuma sõnastamine kui hea teksti alus; teksti tegemine kui protsess ja tekst kui tulemus; teksti toimetamise neli tegevust; lihtne, selge ja täpne lause; ökonoomne ja tihe lause; sõnad lõpmata.

***

22. oktoobril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Jõgevamaa vallavalitsuste töötajatele, lektor Kersti Lepajõe. Teemad: õigekirjaküsimused (lühendite märkimine, arvude kirjutamine, algustäheortograafia); ametikirja koostamine (kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressiandmete õigekiri, loetelu kirjutamine, nimede käänamine); lause heakeelsus.

***

29. oktoobril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine. Laitmatu ametikiri

Tartu Linnavalitsuse ametnikele, lektor Helika Mäekivi. Teemad: netikett; viisakus e-kirjavahetuses; kirja alustamine ja lõpetamine, pöördumine ja hüvastijätt; rekvisiidid ja automaatvastused; teksti koostamise aluspõhimõtted; lühendite moodustamine ja kasutamine; numbrid tekstis; suur ja väike algustäht ning jutumärgid; kantseliit.

 

***

6. novembril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine. Laitmatu ametikiri

Tartu Linnavalitsuse töötajatele, lektor Kristel Ress. Teemad: e- ja paberkirjade vormistusreeglid; netikett; viisakus e-kirjavahetuses; kirja peamised elemendid; kirja alustamine ja lõpetamine, pöördumine ja hüvastijätt; rekvisiidid ja automaatvastused; lühendite moodustamine ja kasutamine; numbrid tekstis; suur ja väike algustäht ning jutumärgid; selguse ja arusaadavuse takistused tekstis.        

***

10. novembril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Viljandimaa vallavalitsuste töötajatele, lektor Eva Velsker. Teemad: õigekeelsuse põhitõed; keelehooldeallikad, sõnaraamatud, andmebaasid; muudatused eesti ortograafias; suur ja väike algustäht, nimede kirjutamine ja käänamine, numbrid ja lühendid tekstis; lause heakeelsus; kantseliidi vältimine, lihtne ja selge sõnastus; nominaalstiil, lauselühendid, sõnajärg, liiasus; sõnavalik, oma- ja võõrsõnad.

***

20.novembril 2015

Korrektne keelekasutus kirjalikes ametlikes tekstides

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajatele, lektor Reili Argus. Teemad: keeleabi allikad; sagedasemad õigekirjaprobleemid; kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted ning tüüpvead; lausestusprobleemid; kirjavahemärgistuse tüüpvigu; sõnakasutus (stampväljendite, liigsete võõrsõnade ja sõnakasutusvigade vältimine); ametikirja koostamine (ülesehitus, teksti keelenõuded), tüüpvead; loetelude vormistamine ja tühikukasutus; tekstianalüüs.

***

20. novembril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Hiiumaa riigi- ja omavalitsusametnikele, lektor Meeli Sedrik. Teemad: ÕS jm abimaterjalid; ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine; lause heakeelsus (sh rektsioon, sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi; poolt-tarind, liiasus); muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm).

***

23. novembril 2015

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Hiiumaa riigi- ja omavalitsusametnikele, lektor Meeli Sedrik. Teemad: ÕS jm abimaterjalid; ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine; lause heakeelsus (sh rektsioon, sõnade järjekord lauses; nimisõnatõbi; poolt-tarind, liiasus); muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut