16. märtsil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Rapla maavalitsuse töötajatele (Raplas), lektor Reili Argus

Teemad: Keeleallikate tutvustus. Õigekirjaküsimused: algustäheortograafia probleemkohti, lühendite märkimine. Ametikirja koostamine: kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressiandmete õigekiri, loetelu kirjutamine, nimede käänamine. Lause heakeelsus.

***

22. märtsil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Lääne maakonna riigi ja kohaliku omavalitsuse töötajatele (Haapsalus), lektor Tuuli Rehemaa

Teemad: Keeleallikate tutvustus, keelereeglite  meeldetuletus, keele- ja stiilinõuded. Tekstianalüüs.

***

24. märtsil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tartu maavalitsuse töötajatele (Tartus), lektor Eva Velsker

Teemad: Õigekeelsuse põhitõed, muudatused eesti ortograafias. Keeleressursside kasutamine. Lause heakeelsus. Kantseliidi vältimine, lihtne ja selge tekst: nominalisatsioon, lauselühendid, sõnajärg, liiasus. Sõnavalik, oma- ja võõrsõnad.

***

7. aprillil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tartu linnavalitsuse töötajatele (Tartus), lektor Meeli Sedrik

Teemad: ÕS jm abimaterjalid. Ametikirjade koostamine, vormistusreeglid, peamised elemendid. Lühendid ja numbrid. Loetelu. Suur ja väike algustäht. Lause heakeelsus (rektsioon). Lause heakeelsus (liiasus, sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, poolt-tarind). 

***

19. aprillil 2016

Arvude kirjutamine ja mõne arvsõna kokku-lahkukirjutus

Lühikoolitus Haridus- ja teadusministeeriumi töötajatele (Tallinnas ja Tartus), lektor Maire Raadik

Teemad:Kas sõna või numbriga? Kuidas arve rühmitada? Millal panna punkt? Kas sidekriips või mõttekriips? Millal kirjutada arv tähise või lühendiga kokku? Millal lisada arvule käändelõpp? Mõne arvsõna kokku-lahkukirjutus.  

***

20. aprillil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Võru vallavalitsuse töötajatele (Võrus), lektor Tiina Alekõrs

Teemad: Ametikirja koostamine (sh ametiteksti stiil, e-kirjavahetus ja netikett, kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäev ja kellaaeg, aadressiandmed, telefoninumbrid ja kooditähised, perekonnanimede käänamine, lühendid, loetelu vormistamine, asutuse- ja seadusenimetused). Numbrite kirjutamine. Keelehooldeallikad.

***

25. aprillil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine (Kuidas vormistada laitmatut ametikirja ja haldusteksti?)

Kuressaare linnavalitsuse töötajatele (Kuressaares), lektor Helika Mäekivi

Teemad: Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte? Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite? Milline on hea automaatvastus? Eesti perekonnanimede käänamine. Kuidas moodustada lühendeid ja neid tekstis kasutada? Kuidas kirjutada tekstis numbreid? Kuhu käivad suur ja väike algustäht ning jutumärgid?

***

26. aprillil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Rakvere linnavalitsuse töötajatele (Rakveres), lektor Argo Mund

Teemad: Keelehooldeallikate tutvustus. Eesti perekonnanimede käänamine. Suur ja väike algustäht. Jutumärgid. Lühendid ja numbrid tekstis. Korrektse lausemoodustuse nõuandeid.

***

26. aprillil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine (Kuidas vormistada laitmatut ametikirja ja haldusteksti?)

Saare maavalitsuse töötajatele (Kuressaares), lektor Helika Mäekivi

Teemad: Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte? Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite? Milline on hea automaatvastus? Kuidas moodustada lühendeid ja neid haldustekstis kasutada? Kuidas kirjutada haldustekstis numbreid? Kuhu käivad suur ja väike algustäht ning jutumärgid?

***

28. aprillil 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Eesti rahva Muuseumi töötajatele (Tartus), lektor Tiina Alekõrs

Teemad: Ametikirja koostamine (sh ametiteksti stiil, kirja alustamine ja lõpetamine, aadressiandmed, numbrite kirjutamine, perekonnanimede käänamine, lühendid, loetelu vormistamine, ametikirjade analüüs). Algustäheortograafia. Keelehooldeallikad.ERMi kodulehe tekstid.

***

23. mail 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Rapla maakonna omavalitsustöötajatele (Raplas), lektor Reili Argus

Teemad: Keeleallikate tutvustus. Õigekirjaküsimused: lühendite märkimine, arvude kirjutamine, algustäheortograafia. Ametikirja koostamine (kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressiandmete õigekiri). Ametikirja koostamine (loetelu kirjutamine, nimede käänamine). Lause heakeelsus.

***

7. juunil 2016

Netikett

Lühikoolitus Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajatele (Tallinnas ja Tartus), lektor Tiina Alekõrs

Teemad: Netikett, suhtluskord, e-posti aadress, teemarida, pöördumine, lõputervitus, allkirjavormel ja rekvisiidid, püsiallkiri, manus. Kirjale vastamine. Eelmiste kirjade tsiteerimine. Viisakas toon. Sisutekst.

***

5. septembril 2016

Eesti  õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tartu mänguasjamuuseumi ja linnamuuseumi töötajatele (Tartus), lektor Tiina Alekõrs

Teemad: Ametikirja koostamine (netikett, kirja alustamine ja lõpetamine, aadressiandmed,  perekonnanimede käänamine, numbrid-lühendid, loetelu vormistamine jm). Algustäheortograafia. Muid keeleküsimusi (käänamisabi, paronüümid, põhi- ja järgarvude kirjutamine, mõnda kirjavahemärkidest jm).


                                                          
   

 

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut