Keelehooldekeskuse nõukogu töökord
 1. Keelehooldekeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu) täidab järgmisi ülesandeid:
  • annab soovitusi Tartu Ülikoolile koordineerija valimiseks,
  • kinnitab koordineerija esitatud töökava,
  • koostab keskuse eelarveprojekti ja esitab rahastamistaotluse HTMile,
  • kinnitab koordineerija aruande ja esitab selle partnerasutustele,
  • kontrollib koordineerija tegevust keelehoolde korraldamisel.
 2. Nõukogu tööd juhib tema liikmete hulgast valitav nõukogu esimees, kelle äraolekul aseesimees.
 3. Nõukogu tööd korraldab koordineerija.
 4. Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolek võib toimuda ka e-kirjade teel.
 5. Koosoleku päevakorra valmistab ette, koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab nõukogu esimees, kelle äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas.
 6. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest, k.a nõukogu esimees ja/või aseesimees. Kvoorumi puudumisel kutsub esimees või aseesimees kokku uue koosoleku.
 7. Nõukogu võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.
 8. Esimehel on õigus kutsuda nõukogu koosolekule sõnaõigusega eksperte.
 9. Nõukogu koosolekud protokollib koordineerija. Protokollile kirjutavad alla nõukogu koosoleku juhataja ja koordineerija.
 10. Nõukogu töö lõppemisel annab esimees nõukogu töö käigus koostatud materjalid üle Haridus- ja Teadusministeeriumile (koopiad teistele lepinguosalistele).

Keelehooldekeskuse nõukogu töökorda saab muuta koosolekul, millest võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest ja kõik neli osapoolt on esindatud.

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut